פסטיבל אשדודאשירה

מהות הפרס

1.    המרכז לתרבות האנדלוסית ולפיוט בישראל יסד במסגרת פסטיבל תור הזהב באשדוד ה'תשע"ה - 2015 את 'פרס תור הזהב' לעידוד יצירה איכותית בידי יוצרים וחוקרים החיים במדינת ישראל. הפרס נועד לבטא את ההוקרה על פועלם של יוצרים בתחומים: שירה, ספרות, מוסיקה, אמנות פְּלַסטית (ציור, פיסול, צילום, אמנות בינתחומית), אמנות הבמה והמסך, חינוך, וכן על פועלם של חוקרים בתחומים: היסטוריה, מחשבת ישראל, הלכה, מנהג, תרבות, אמנות, לשון, ספרות, חברה., וכמו-כן על אקטיביזם ציבורי ומפעל חיים ליחידים בגין הישגים חברתיים ו-או תרבותיים.

2.    פרס תור הזהב נועד לתרום לקידומה של רב-תרבותיות ישראלית חיונית ומתחדשת הנותנת ביטוי למגוון הקבוצות והקהילות בישראל. הפרס יביא בחשבון את התרבות המיוחדת שהעיר אשדוד טיפחה, ולכל לראש את השילוב בין מזרח למערב, האמנות בכל התחומים והאדריכלות בזיקה ברורה לתולדות קהילות ישראל בתפוצות מאז ועד היום ולתרבותן העניפה, וכן לתרבות הים-תיכונית, המוסיקה האנדלוסית, תוכני פסטיבל מֶדיטֶרָנֶה,  פסטיבל אשדודשירה ופסטיבל תור הזהב.

3.    'פרס תור הזהב' יוענק מדי שנה, בחול המועד פסח, לשלושה אזרחי ישראל יחידים, שהצטיינו מאוד וקידמו את התחום באחד המקצועות והתחומים המפורטים לעיל, ושנבחרו על-ידי ועדת שיפוט ציבורית.

4.    שני פרסים יינתנו על הישגים מקצועיים ופרס אחד על מפעל חיים – כל אחד בגובה 75,000 ₪. סכום הפרסים הכולל יהיה 225,000 ₪.

5.    טקס הענקת הפרס ייערך במעמד ראש העיר אשדוד, אישי מדינה, והציבור הרחב, במסגרת פסטיבל תור הזהב המקדם פתיחות ורב תרבותיות כאן ועכשיו כפי שהיה בימי תור הזהב של יהדות ספרד. הטקס יתקיים באחד האולמות שבמתחם התרבות המרכזי של העיר אשדוד.

6.החל משנת 2018 לא יוענק פרס תור הזהב למי שזכה/תה בעבר באחד הפרסים הבאים:פרס ישראל,פרס רוטשילד,פרס אמת .

7. בתקופה של חמש שנים רצופות,לא יוענק פרס תור הזהב לשני בני משפחה מקירבה ראשונה.

8.    איכות היצירה ורמת התרומה החברתית-תרבותית הן המדד הבלעדי להענקת הפרס.

תקנון הפרס

1.    התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לכל המינים.

2.    הפרסים יוענקו במחזוריות בכל אחד מהתחומים הנזכרים, ועדת הפרס תקבע לכל שנה את התחומים הנבחרים.

3.    ועדת הפרס הזהב תחליט באלו מהתחומים יוענקו הפרסים מדי שנה.

4.    הפרס יינתן רק לאישים ולא למוסדות.

5.    הפרס יינתן לכל מועמד ראוי בלא הבדל מין, מוצא, גזע ודת ובלבד שתרומתו תעמוד במבחן העקרונות המפורטים לעיל ולהלן.

6.    הפרסים יוענקו במעמד טקס הענקת 'פרס תור הזהב'. אם נבצר מאחד הזוכים להיות נוכח בטקס מסיבה שאין עליה שליטה, יוענק הפרס לנציגו באותה שנה או יוענק לזוכה בטקס הענקת 'פרס תור הזהב' בשנה שלאחריה.

7.    אם המועמד נפטר לאחר שוועדת השיפוט בחרה בו, יימסרו תעודת הפרס והפרס הכספי לקרוב משפחתו מדרגה ראשונה.

נוהל פרסום והגשת מועמדות לפרס

1.    הנהלת פסטיבל תור הזהב תהא אחראית לארגון תהליך הפקת הפרס והפקת טקס הענקת הפרס.

2.    מיד לאחר חג הסוכות תפרסם הנהלת הפרס קול קורא על 'פרס תור הזהב' שיוענק בחול המועד פסח שלאחר מכן. בהודעה יפורטו התחומים שבהם יוענקו הפרסים, אופן הגשת ההצעות ופרטים נחוצים אחרים.

3.    המבקש להגיש מועמדות יפעל על פי ההנחיות שתתפרסמנה במודעה. מועמד לפרס יתבקש לצרף בדף נלווה ומודפס את רשימת יצירותיו, כולל שם היצירה, הסוגה, שם ההוצאה ושנת הפרסום. לטופס ההרשמה יצורפו החומרים האלו: תמונה ברזולוציה גבוהה (dpi 300) של כריכת היצירות שהוגשו; ביוגרפיה ותמונה של היוצר.

4.    מועמדות לפרס יכול שתוגש על ידי המועמד או על ידי גורם שלישי. הגשת המועמדות תיעשה בהתאם לנוהלי הפרס.

5.    כל הצעה של מועמד לקבלת 'פרס תור הזהב' תוגש בכתב בצורה אלקטרונית למזכיר ועדת 'פרס תור הזהב' ותכלול תולדות חיים בעברית, רשימת פרסומים ויצירות, ונימוקים, בהיקף של עד 4 עמודיA4  ובהתאם להנחיות בטופס ההרשמה שבאתר הפרס.

6.    אין לצרף המלצות על המועמדים.

7.    החומר לא יוחזר ולא יישלח אישור על קבלתו.

8.    הצעות וחומר על מועמדים שלא יוגשו כראוי לא יועברו לטיפולה של ועדת השיפוט.

9.    כל הצעה תכלול רק מועמד אחד לקבלת 'פרס תור הזהב' אלא אם כן מדובר ביצירה משותפת של מספר אנשים.

10.    המועמד או המועמדים יהיו אזרחי מדינת ישראל, שהם תושבים בארץ במשך שלוש השנים שלפני הצעת המועמדות. במקרים מיוחדים, ניתן יהיה על פי החלטת ועדת הפרס, להעניק את 'פרס תור הזהב' לתושב הארץ שאינו אזרח.

11.    אפשר לקבל את 'פרס תור הזהב' פעם אחת בלבד.

12.    החל משנת 2018 לא יוענק פרס תור הזהב למי שזכה/תה בעבר באחד הפרסים הבאים:פרס ישראל,פרס רוטשילד,פרס אמת .

13.    הזוכים בפרס 'תור הזהב' ישתתפו בפעילויות תקשורתיות ופומביות אשר יאורגנו או יתואמו על ידי ועדת הפרס בקשר לפרס וליצירות המועמדות והזוכות.

14.    הנהלת פרס תור הזהב תהיה זכאית לערוך צילומי וידיאו וסטילס מתוך הטקס. צילומים אלה יהיו קניינה הבלעדי של הנהלת הפרס והיא תהא רשאית לעשות בהם שימוש לקידום הפרס ומטרותיו, בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות העלאתם לאתר המרשתת של הפרס, פרסומם באמצעי התקשורת וברשתות חברתיות, והצגתם במסגרת חוברות ופרסומי תדמית של ועדת הפרס ופסטיבל תור הזהב.

15.    בעצם הגשת המועמדות מאשר כל מגיש כי המידע שנמסר על ידיו במסגרת ההגשה נמסר מרצונו החופשי ושהוא מסכים במפורש כי מידע זה יישמר במאגר המידע של הנהלת הפרס ושהיא תהיה רשאית להשתמש בו.

ועדת השיפוט

1.    ועדת השיפוט תורכב ממומחים בתחום ותכלול עד חמישה חברים, שייצגו את כל תחומי הפרס. הוועדה תורכב מחוקרים מהאקדמיה, זוכים לשעבר, אמנים או מבקרי אמנות, סופרים או עורכי ספרות, אנשי חינוך, נציגי ציבור והמנהל האמנותי של פסטיבל תור הזהב.

2.    הוועדה תבחר את יושב ראש הוועדה מבין חבריה.

3.    לשם ביסוס הפרס והטמעתו, יכהנו חברי ועדת הפרס הראשונה עד חמש שנים. לאחר מכן, חברי הוועדה יכהנו עד שלוש שנים, אך ימשיכו בכהונתם עד שימונו אחרים במקומם.

4.    נבצר מחבר הוועדה למלא את תפקידו דרך קבע, ימונה חבר אחר במקומו.

5.    חברי הוועדה יחתמו על 'טופס הצהרה על היעדר ניגוד עניינים'.

6.    חברי ועדת השיפוט חייבים לשמור בסודיות את מהלך עבודתם, לרבות זהות המועמדים, עד לאחר פרסום שמות הזוכים בפרס.

7.    מזכיר ועדת 'פרס תור הזהב' יתאם את ישיבות ועדת הפרס.

8.    ישיבות ועדת השיפוט יתקיימו בחודשים כסלו-טבת-שבט.

9.    כל אחד מחברי ועדת השיפוט רשאי להציע מועמד. חבר הועדה יציע את מועמדו בכתב, לפי המקובל בנוהל הגשת מועמדים. דין מועמד שהוצע על ידי שופט כדין כל מועמד אחר.

10.    בעת ישיבות השיפוט לא יוצעו מועמדים נוספים.

11.    לקראת ישיבת ועדת השיפוט, יערוך כל שופט את נימוקיו לרשימת המומלצים לפרס מטעמו.

12.    ועדת השיפוט תקבל החלטות בדבר הזוכים בהצבעת רוב המשתתפים בוועדה. בתום ישיבתה האחרונה תערוך ועדת השיפוט 'פרוטוקול החלטות' הכולל את נימוקי ההחלטות עליו יחתמו חברי ועדת השיפוט.

13.    בכל תחום תמליץ ועדת השיפוט על זוכה אחד בלבד.

14.    אם יוחלט על הענקת הפרס לשותפי הישג, יקבל כל אחד מהם את החלק היחסי מסכום הפרס. 

15.    רק המלצה חתומה על ידי כל חברי ועדת השיפוט תובא בחשבון לצורך הענקת הפרס.

16.    אם ועדה מסיימת דיוניה בלא הכרעה תורכב ועדה חדשה לאותו התחום.

17.    הוועדה רשאית להחליט פה אחד שאין מועמד ראוי לפרס בשנה נתונה.

18.    לאחר שיאושרו המלצות השופטים תימסר הודעה לזוכים על ההחלטה לזַכותם בפרס, ומזכיר ועדת 'פרס תור הזהב' ימסור את ההודעה על הזוכים לפרסום.

19.    עד לפרסום הרשמי, חייבים הכול, לרבות מקבלי הפרס וחברי ועדת השיפוט, לשמור על סודיות ההחלטה.

20.    זוכה רשאי לסרב לקבל את הפרס ולא ייחשב כמי שקיבל את 'פרס תור הזהב'. במקרה זה רשאית הוועדה להביא את הנושא לדיון חוזר, כדי שייבחר זוכה אחר במקום הזוכה שסירב לקבל את הפרס.

21.    אין לפרסם את שם הזוכה שסירב לקבל את הפרס.

22.    אין רושמים פרוטוקול לדיוני הוועדה אלא החלטותיה בלבד.

23.    כל פרטי הדיונים ושמות המועמדים, למעט שמות מקבלי הפרס, יישארו חסויים גם אחרי כן.

24.    הוועדה רשאית לבקש להעביר תיקי מועמדים לדיון שיתקיים בפעם הבאה באותו התחום.

להורדת טופס מועמדות לחץ כאן